01 September, 2011

108 names of lord GaneshOm Vinayakaya Namaha
Om Vighnarajaya Namaha
Om Gauripatraya Namaha
Om Ganesvaraya Namaha

Om Skandagrajaya Namaha
Om Avyayaya Namaha
Om Putaya Namaha
Om Dakshaya Namaha

Om Adhyakshaya Namaha
Om Dvijapriyaya Namaha
Om Agnigarbhachide Namaha
Om Indrasripradaya Namaha

Om Vanipradaya Namaha
Om Avyayaya Namaha
Om Sarvasiddhipradaya Namaha
Om Sarvatanayaya Namaha

Om Sarvaripriyaya Namaha
Om Sarvatmakaya Namaha
Om Srushtikatre Namaha
Om Devaya Namaha

Om Anekarchitaya Namaha
Om Sivaya Namaha
Om Suddhaya Namaha
Om Buddhipriyaya Namaha

Om Santaya Namaha
Om Brahmacharine Naamaha
Om Gajananaya Namaha
Om Dvaimatreyaya Namaha

Om Munistutyaya Namaha
Om Bhaktavighnavinasanaya Namaha
Om Ekadantaya Namaha
Om Chaturbahave Namaha

Om Chaturaya Namaha
Om Saktisamyutaya Namaha
Om Lambodaraya Namaha
Om Surpakarnaya Namaha

Om Haraye Namaha
Om Brahmaviduttamaya Namaha
Om Kalaya Namaha
Om Grahapataye Namaha
Om Kamine Namaha

Om Somasuryagnilochanaya Namaha
Om Pasankusadharaya Namaha
Om Chandaya Namaha
Om Gunatitaya Namaha

Om Niranjanaya Namaha
Om Akalmashaya Namaha
Om Svayamsiddhaya Namaha
Om Siddharchitapadambujaya Namaha

Om Bijapuraphalasaktaya Namaha
Om Varadaya Namaha
Om Sasvataya Namaha
Om Krutine Namaha

Om Dvijapriyaya Namaha
Om Vitabhayaya Namaha
Om Gadine Namaha
Om Chakrine Namaha

Om Ikshuchapadhrite Namaha
Om Sridaya Namaha
Om Ajaya Namaha
Om Utpalakaraya Namaha

Om Sripataye Namaha
Om Stutiharshitaya Namaha
Om Kuladribhettre Namaha
Om Jatilaya Namaha

Om Kalikalmashanasanaya Namaha
Om Chandrachudamanaye Namaha
Om Kantaya Namaha
Om Papaharine Namaha

Om Samahitaya Namaha
Om Asritaya Namaha
Om Srikaraya Namaha
Om Saumyaya Namaha

Om Bhaktavanchitadayakaya Namaha
Om Santaya Namaha
Om Kaivalyasukhadaya Namaha
Om Sachidanandavigrahaya Namaha

Om Jnanine Namaha
Om Dayayutaya Namaha
Om Dantaya Namaha
Om Brahmadveshavivarjitaya Namaha

Om Pramattadaityabhayadaya Namaha
Om Srikanthaya Namaha
Om Vibhudesvaraya Namaha
Om Ramarchitaya Namaha

Om Vidhaye Namaha
Om Nagarajayajnopavitavate Namaha
Om Sthulakanthaya Namaha
Om Svayamkartre Namaha

Om Samaghoshapriyaya Namaha
Om Parasmai Namaha
Om Sthulatundaya Namaha
Om Agranye Namaha

Om Dhiraya Namaha
Om Vagisaya Namaha
Om Siddhidayakaya Namaha
Om Durvabilvapriyaya Namaha

Om Avyaktamurtaye Namaha
Om Adbhutamurtimate Namaha
Om Sailendratanujotsanga Khelanotsukamanasaya Namaha
Om Svalavanyasudhasarajita Manmathavigrahaya Namaha

Om Samastajagadadharaya Namaha
Om Mayine Namaha
Om Mushikavahanaya Namaha
Om Hrushtaya Namaha

Om Tushtaya Namaha
Om Prasannatmane Namaha
Om Sarvassiddhipradayakaya Namaha

No comments: