26 February, 2011

આ દોડધામ શાની છે ?

આજે જિંદગીની ગાડી ખૂબ તેજ રફતારથી દોડી રહી છે. આપણી ચોતરફ દોડધામ મચેલી છે. દરેક માનવી આગળ નીકળવાની હોડમાં લાગેલો છે. આ દોડધામ શાની છેસુખી- સમૃદ્ધ થઈ જવા માટેબીજા કરતાં આગળ નીકળી જવા માટેકોઈ કશું કરે તે પહેલાં જ પોતે કરીને દેખાડે અને જગ જીત્યાનો લ્હાવો લઈ લે એને માટે માણસો વચ્ચે હોડ મચી છે.

સતત બહાર જપોતાની ફરતે જ ફરતી રહેલી નજરને પોતાની ભીતરમાં ડોકિયું કરવાની જરા અમથી પણ ફુરસદ નથી. એટલે જ બહાર ગમે એટલી ઝાકમઝોળ વધે પણ થોડીક દેખભાળને અભાવે કે માવજતને અભાવે માણસનું ભીતર ખવાતું જાય છે. પોલું- દોદળુંજર્જરિત થતું જાય છે.

જગતમાં સ્વાર્થીઓને તો પોતાના ભીતરને ભાળવાની ફુરસદ જ નથી. પરંતુ પરમાર્થીઓ પણ એમ જ અટવાયેલા છે. પરહિત કાજે પોતાના ખુદના સંસારનેપળોજણને ત્યજી દઈને પરમાર્થને પંથે વળેલા મહાનુભાવો પણ એ પરમાર્થના સંસારની પળોજણમાં અટવાઈ જઈ પોતાની જાતથી અળગા થતાં જાય છે.

આત્મા- પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો ઊંચો આદર્શ ભલે આપણી પાસે ના હોય પણ ખુદની અસલિયતને પ્રમાણવા માટે જોઈતી ફુરસદ તો આપણે મેળવવી જ પડે નેપરંતુ આવું થતું નથી. બાહ્ય વ્યવહારો અને બાહ્ય ઉપચારોના દબાણ હેઠળ જ જીવવા કરતો માનવી પોતાની ખુદની પાસે જવા જેટલી અમથી શી નિરાંત પામી શકતો નથી.

પોતાની ભીતર પડેલા સત્વને સમજવાનીએનું સંમાર્જન કરવાની જરૂરિયાત જો એક જ વખત માણસને સમજાઈ જાય તો પછી એણે એક નિયત નિત્યક્રમ જ ગોઠવવાનો રહે છે. દિવસના ચોવીસ કલાકમાંથી પોતાને અનુકૂળ આવે એટલી મિનિટો એણે દુન્યવી વ્યવહારોની જંજાળથી અળગા થઈ પોતાની જાત સાથે સંપૂર્ણ રીતે એકાંતમાં ગાળવાનું ગોઠવવું પડે.

ઉપરોક્ત બાબતને સાર્થક કરતી ચિંતક ચાર્લ્સ નોરટનની હિમાયત એમના પોતાના સમય કરતાં પણ આજે વધારે ઉપયોગી દેખાય છે. તમારો વ્યવસાય ચાહે ગમે તે હોય અને તમારા કલાકો પ્રવૃત્તિઓથી ભલે ગમે તેટલા ભરચક હોયપણ તમારા આંતરજીવનને તાજગી આપવા જરૂરી એવી થોડીક પળો રોજેરોજ મેળવવાનું ચૂકશો નહીં.

જે વ્યક્તિ આ કરી શકે છે એને ભીતરની તાજગી અવશ્ય સાંપડે છે. જેને આ તાજગી સાંપડવા લાગી તો તેને બહારના કાર્યો અને સાંસારિક જવાબદારીઓ નિભાવવાનું પણ સરળ થઈ પડે છે. હાપણ અગત્યની વાત એ છે કે તે પહેલાં એને ભીતરની તાજગીની અનિવાર્યતા સમજાઈ જવી જોઈએ.

'મા'ય પડયા તે મહાસુખ માણે'ના મરજીવાની જેમાં આંતર સમુદ્રમંથનથી મહાસુખરૂપી તાજગીનું જ મહામૂલું મોતી મળે છે. તે આંતરિક સૌંદર્ય તો વધારે જ છેપણ બાહ્ય સૌંદર્યને પણ બમણું કરે છે. આ કુદરતી લાલિમાનો કોઈ વિકલ્પ નથી.

source: http://www.sandesh.com/sandesh_article.aspx?newsid=266209


08 February, 2011

108 Names of Goddess Saraswati

You can read the following 108 names of Sarswati (every morning) for success in Exam / Study:

OM Sarasvatyai Namaha
OM Mahaabhadraayai Namaha
OM Mahaamaayaayai Namaha
OM Varapradaayai Namaha
OM Shriipradaayai Namaha
OM Padmanilayaayai Namaha
OM Padmaaxyai Namaha
OM Padmavaktrakaayai Namaha
OM Shivaanujaayai Namaha
OM PustakabhRite Namaha
OM GYaanamudraayai Namaha
OM Ramaayai Namaha
OM Paraayai Namaha
OM Kaamaruupaayai Namaha
OM Mahaavidyaayai Namaha
OM Mahaapaataka naashinyai Namaha
OM Mahaashrayaayai Namaha
OM Maalinyai Namaha
OM Mahaabhogaayai Namaha
OM Mahaabhujaayai Namaha
OM Mahaabhaagaayai Namaha
OM Mahotsaahaayai Namaha
OM DivyaaNgaayai Namaha
OM Suravanditaayai Namaha
OM Mahaakaalyai Namaha
OM Mahaapaashaayai Namaha
OM Mahaakaaraayai Namaha
OM Mahaa.nkushaayai Namaha
OM Piitaayai Namaha
OM Vimalaayai Namaha
OM Vishvaayai Namaha
OM Vidyunmaalaayai Namaha
OM VaishhNavyai Namaha
OM Chandrikaayai Namaha
OM Chandravadanaayai Namaha
OM Chandralekhaavibhuushhitaayai Namaha
OM Saavityai Namaha
OM Surasaayai Namaha
OM Devyai Namaha
OM Divyaala.nkaarabhuushhitaayai Namaha
OM Vaagdevyai Namaha
OM Vasudaayai Namaha
OM Tiivraayai Namaha
OM Mahaabhadraayai Namaha
OM Mahaabalaayai Namaha
OM Bhogadaayai Namaha
OM Bhaaratyai Namaha
OM Bhaamaayai Namaha
OM Govindaayai Namaha
OM GOMatyai Namaha
OM Shivaayai Namaha
OM JaTilaayai Namaha
OM Vindhyaavaasaayai Namaha
OM Vindhyaachalaviraajitaayai Namaha
OM ChaNDikaayai Namaha
OM VaishhNavyai Namaha
OM Braahmayai Namaha
OM BrahmaGYaanaikasaadhanaayai Namaha
OM Saudaamanyai Namaha
OM Sudhaamuurtyai Namaha
OM Subhadraayai Namaha
OM Surapuujitaayai Namaha
OM Suvaasinyai Namaha
OM Sunaasaayai Namaha
OM Vinidraayai Namaha
OM Padmalochanaayai Namaha
OM Vidyaaruupaayai Namaha
OM Vishaalaaxyai Namaha
OM Brahmajaayaayai Namaha
OM Mahaaphalaayai Namaha
OM Trayiimuurtaye Namaha
OM TrikaalaGYaayai Namaha
OM TriguNaayai Namaha
OM ShaastraruupiNyai Namaha
OM ShaMbhaasurapramathinyai Namaha
OM Shubhadaayai Namaha
OM Svaraatmikaayai Namaha
OM Raktabiijanihantryai Namaha
OM ChaamuNDaayai Namaha
OM Ambikaayai Namaha
OM MuNDakaayapraharaNaayai Namaha
OM Dhuumralochanamadanaayai Namaha
OM Sarvadevastutaayai Namaha
OM Saumyaayai Namaha
OM Suraasura namaskRitaayai Namaha
OM Kaalaraatryai Namaha
OM Kalaadharaayai Namaha
OM Ruupasaubhaagyadaayinyai Namaha
OM Vaagdevyai Namaha
OM Varaarohaayai Namaha
OM Vaaraahyai Namaha
OM Vaarijaasanaayai Namaha
OM ChitraaMbaraayai Namaha
OM Chitragandhaayai Namaha
OM Chitramaalyavibhuushhitaayai Namaha
OM Kaantaayai Namaha
OM Kaamapradaayai Namaha
OM Vandyaayai Namaha
OM Vidyaadharasupuujitaayai Namaha
OM Shvetaananaayai Namaha
OM Niilabhujaayai Namaha
OM Chaturvargaphalapradaayai Namaha
OM Chaturaanana saamraajyaayai Namaha
OM Raktamadhyaayai Namaha
OM Nira.njanaayai Namaha
OM Ha.nsaasanaayai Namaha
OM NiilajaNghaayai Namaha
OM BrahmavishhNushivaatmikaayai Namaha