05 February, 2010

Bilvashtakam Stotra

tridalaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyudham.h .
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h .. 1..

trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiH shubhaiH .
shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h .. 2..

akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare .
shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam.h .. 3..

shAligrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet.h .
somayaGYa mahApuNyaM ekabilvaM shivArpaNam.h .. 4..

dantikoTi sahasrANi vAjapeya shatAni cha .
koTikanyA mahAdAnaM ekabilvaM shivArpaNam.h .. 5..

laxmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam.h .
bilvavR^ixaM prayachchhAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h .. 6..

darshanaM bilvavR^ixasya sparshanaM pApanAshanam.h .
aghorapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h .. 7..

kAshIkshetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam.h .
prayAgamAdhavaM dR^ishhTvA hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

mUlato brahmarUpAya madhyato vishhNurUpiNe .
agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam.h .. 8..

bilvAshhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h shivasannidhau .
sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt.h ..

No comments: