05 February, 2010

Shiv Mahimna Stotram in Gujaratiમહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદૃશી
સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદૃવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ।
અથવાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણનૂ
મમાપ્યેષ સ્તોત્ર હર નિરપવાદઃ પરિકરઃ ।।1।।

અતીતઃ પંથાનં તવ ચ મહિમા વાઙ્મનસયો -
રતદ્વયા વૃત્ત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ ।
સકસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ
પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ ।।2।।

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમૃતં ર્નિિમતવત -
સ્તવ બ્રહ્મન્કિં વાગપિ સુરગુર્રોિવસ્મયપદમ્ ।
મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ
પુનામીત્યર્થે ડસ્મિન્પુરમથન બુદ્ધિર્વ્ય વસિતા ।।3।।

તવૈશ્વર્યં યત્તજ્જગદૃદૃયરક્ષાપ્રલયકૃત્ -
ત્રયીવસ્તુ વ્યસ્તું તિસૃષુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ ।
અભવ્યાનામસ્મિન્વરદ રમણીયામરમણીં
વિહંતુ વ્યાક્રોશીં વિદૃધત ઇહૈકે જડધિયઃ ।।4।।

કિમીહઃ કિંકાયઃ સ ખલુ કિમુપાય સ્ત્રિભુવનં
કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ ।
અતકર્યૈશ્વર્યૈ ત્વય્યનવસરદુઃખસ્થો હતધિયઃ
કૃતર્કોત્યં કાંશ્ચિન્મુખરયતિ મોહાય જગતઃ ।।5।।

અજનમાનો લોકાઃ કિમવયવવનતોડપિ જગતા -
મધિષ્ઢાતારં કિં ભવલિધિરનાદૃત્ય ભવતિ ।
અનીશો વા કુર્યાદ્ ભુવનદનને કઃ પરિકરો
યતો મંદાસ્ત્વાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે ।।6।।

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ
પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદૃમદઃ પથ્યમિતિ ચ ।
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદૃજુકુટિલનાના પથજુષાં
નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણ વ ઇવ ।।7।।

મહોક્ષઃ ખટ્વાંગ પરશુરજિનં ભસ્મફણિનઃ
કપાલં ચેતીયત્તવ વરદ તંત્રપકરણમ્ ।
સુરાસ્તાં તામૃદ્ધિં દૃધતિ તુ ભવદ્ ભ્રૂપ્રણિહિતાં
નહિસ્વાત્મારામં વિષયમૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ ।।8।।

ધ્રુવં કશ્ચિત્સર્વં સકલમપરસ્ત્વધ્રુવમિદં
પરો ધ્રોવ્યાદ્રોવ્યે જગતિ ગદૃતિ વ્યસ્તવિષયે
સમસ્તેડર્યેતસ્મિન્પુરમથનમ ર્તૈિવસ્મિત ઇવ
સ્તુવગ્િ-જહેમિ ત્વાં ન ખલુ નનુ ધૃષ્ટા મુખરતા ।।9।।

તવૈશ્વર્યં યત્નાદ્યદુપરિ ર્વિિરચિર્હરિરધઃ
પરિચ્છેત્તું યાતાવનલમનલસ્કં ધવપુષઃ ।
તતો ભક્તિશ્રદ્ધાભરગદુરુગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ યત્
સ્વયં તસ્થે તાભ્યાં તવકિમનુવૃત્તિર્ન ફલતિ ।।10।।

અયત્નાદૃપાદ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં
દૃશાસ્યો યદૃબાહૂનભૃત રણકંડ્ પરવશાન્ ।
શિરન પદ્મશ્રેણીરચિતચરણાંભોરૃહબલેઃ
સ્થિરાયાસ્ત્વદૃ ભક્તેસ્ત્રિપુરહર વિકર્ફૂિજતમિદૃમ્ ।।11।।

અમુષ્ય ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં
બલાત્કૈલાસેડપિ ત્વદૃધિવસતૌ વિક્રમયતઃ
અલભ્યા પાતોલેડપ્યલસચલિંતાંગુષ્ઢશિરસિ
પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસીદ્ ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ।।12।।

યદૃદ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્ચૈરપિ સતી -
મધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિદ્યેયત્રિભુવનઃ ।
ન તચ્ચિત્રં નસ્મિન વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણર્યો -
ર્નકસ્યા ઉન્નત્યે વતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ ।।13।।

અકાંડબ્રહ્માંડક્ષયચકિતદૃવાસુરકૃપા -
વિધેયસ્યાડડસીદ્યસ્ત્રિનયન વિષં સંહૃતવતઃ ।
સ કલ્માષઃ કંઠે તવ ન કપરુતે ન શ્રિયમહો
વિકારોડપિ શ્લાદ્યો ભઉવનભયભંગવ્યસનિનઃ ।।14।।

અસિદ્ધાર્થા નૈવ કવચિદપિ સદૃપિ સદૃવાસુરનરે
નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયિનો યસ્ય વિશિખાઃ ।
સ પશ્યન્નીશ ત્વામિતરસુધારણમભૂત્
સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા નહિવશિષુ પથ્યઃ પરિભવઃ ।।15।।

મહી પાદૃધ્યાતાદ્ વ્રજતિ સહસા સંશયપદં
પદં વિષ્ણોર્ભ્રામ્યદ્ ભુજપરિધરુગ્ણગ્રહગણમ્।
મુહુર્દ્યૌર્દૌસ્થ્યં યાત્યનિભૃતજટાતાડિતતટા
જગદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામે વિભુતા ।।16।।

વિયદૃડવ્યાપી તારાગણગુણિતફેનોદ્ગમરુચિઃ
પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષતલધુદૃષ્ટઃ શિરસિ તે ।
જગદૂદ્વીપાકરં જલધિવલયં તેન કૃતમિ -
ત્યનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમ દિવ્યં તવ વપુઃ ।।17।।

રથઃ ક્ષોણી યંતા શતધૃકિરગેંદ્રો ધનુરથો
રથાંગે ચંદ્રાર્કૌ રથચરણરાણિઃ શર ઇતિ ।
દિધક્ષોસ્તે કોડયં ત્રિપુરતૃણામાંડંબરવિધિ -
ર્િવધેયૈઃ ક્રીડં ત્યો નખલુ પરતંત્રાઃ પ્રભુધિયઃ ।।18।।

હરિસ્તે સાહસ્ત્ર કમલબલિમાધાય પદૃયો -
ર્યદેકોનેતસ્મિન્નિજમુદહરન્નેત્રકમલમ્ ।
ગતોભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણતિમસૌ ચક્રવયુષા
ત્રયાણાં રક્ષાયૈ ત્રિપુરહર જાર્ગિત જગતામ્ ।।19।।

ક્રતૌ સુપ્તે જાગ્રત્ત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં
કવ કર્મ પ્રદ્વસ્તં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે ।
અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાનપ્રતિભુવં
શ્રુતો શ્રદ્ધાં બદ્ધવા કૃતપરિકરઃ કર્મસુ જનઃ ।।20।।

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપતિરધીશસ્તનુભતા -
મૃષીણાર્માિત્વ જ્યં શરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ ।
ક્રતુભ્રેષસ્ત્વઃ ક્રતુફલવિધાનવ્યસનિનો
ધ્રુવં કર્તુશ્ર્દ્ધાવિધુરમભિચારાય હિ મખાઃ ।।21।।

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાં દુહિતરં
ગતં રોહિદ્ભૂતાં રિરમયિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા ।
ધનુષ્પાણેર્યાતં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું
ત્રસંતં તેડદ્યાપિ ત્યજતિ ન મૃગવ્યાધરભસઃ ।।22।।

સ્વલાલણયાંશંસાધૃતધનુષમદ્યાય તૃણવતૂ
પુરઃ પ્લુષ્છંદૃષ્ટવા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ ।
યદિ સ્ત્રૈણં દેવી યમનિરત દેહાર્ધધટના -
દવૈતિ ત્વામદ્ધા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ ।।23।।

સ્મશાનેશ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરા -
શ્ચિતાભસ્માલેપઃ સ્ત્રગપિ નૃકરોટીપરિકરઃ ।
અમંગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામેલનખિલં
તથાપિ સ્મર્તૃણાં વરદ પરમં મંગલમસિ ।।24।।

મનઃ પ્રત્યક્ ચિત્તે સવિધમલધાયાત્તમરુતઃ
પ્રહૃષ્યદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સં ગિતદૃશઃ ।
યાદાલોક્યાહ્સાદં હૃદ ઇવ નિમજ્જયામૃતમયે
દૃધત્યં તસ્તત્ત્વં કિમપિ યમિનસ્તત્કિલ ભવાન્ ।।25।।

ત્વમર્કસ્ત્વં સોમસ્વમસિ પવનસ્ત્વં હુતવહ-
સ્ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુ ધરણિરાત્માત્વમિતિ ચ
પરિચ્છિન્નામેવં ત્વયિ પરિણતા બિભ્રતુ ગિરં
ન વિદ્મસ્તત્તત્વં વયમિહ તુ યત્ત્વં ન ભવસિ ।।26।।

ત્રયીં તિસ્ત્રો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથો ત્રીનપિ સુરા-
નકારાધૈર્વર્ણૈ સ્ત્રિભિરભિદધત્તીર્ણ વિકૃતિ
તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરું ધાનામણુભિઃ
સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વાંશરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ્ ।।27।।

ભવઃ શર્વો રુદ્રઃ પશુપતિરથોગ્રઃ સહમહાં-
સ્તથા ભીમેશાનાવિતિ યદભિધાર્નષ્ટમિદમ્
અમુષ્મિન્પ્રત્યેકં પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપિ
પ્રિયાયાસ્મૈધામ્ને પ્રવિહિતનમસ્યોસ્મિ ભવતે ।।28।।

નમો નેદિષ્ઠાય પ્રિયદવ દવિષ્ટાય ચ નમો નમઃ
ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ
નમો ર્વિષષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમો નમઃ
સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ સર્વાય ચ નમઃ ।।29।।

બહુલરજસે વિશ્વોત્પત્તૌ ભવાય નમો નમઃ
પ્રબલતમસે તત્સંહારે હરાય નમો નમઃ
જનસુખકૃતે સત્વોદ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ
પ્રમહસિ પદે નિસ્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ ।।30।।

કૃશપરિણતિ ચેતઃ કલેશવશ્યં કવ ચેદં
કવ ચ તવ ગુણસીમોલ્લંઘિની શશ્વદૃદ્ધિઃ
ઈતિચકિતમમંદીકૃત્ય માં ભક્તિરાધા-
દ્વરદ ચરણયોસ્તે વાકયપુષ્પોપહારમ્ ।।31।।

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિંધુપાત્રે
સુરતરુવરશાખા લેખની પત્રમુર્વી
લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં
તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ।।32।।

અસુરસુરમુનીન્દ્રૈર્રિચતસ્યેંદુમૌલે-
ર્ગ્રથિતગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્વરસ્ય
સકલગણવરિષ્ઠઃ પુષ્પદંતાભિધાનો
રુચિરમલધુવૃતૈઃ સ્તોત્રમેતચ્ચકાર ।।33।।

અહરહરનવદ્યં ધૂર્જટેઃ સ્તોત્રમેત-
ત્પઠતિ પરમ ભકત્યા શુદ્ધચિત્તઃ પુમાન્યઃ
સભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથાડત્ર
પ્રચુરતરધનાયુઃ પુત્રવાન્ ર્કીિતમાંશ્ચ ।।34।।

મહેશાન્નાપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ
અધોરાન્નાપરોમંત્રો નાસ્તિતત્ત્વં ગુરોઃ પરમ્ ।।35।।

દીક્ષા દાનં તપસ્તીર્થ જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ
મહિમ્નસ્તવ પાઠસ્ય કલાં નાર્હતિ ષોડશીમ્ ।।36।।

કુસુમદૃશનનામા સર્વગંધર્વરાજઃ
શશિધરવરમૌલેર્દે વદૃવસ્ય દાસઃ
સ ગુરુનિજમહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષા-
ત્સ્વનમિદમકાર્ષી દિવ્યદિવ્યં મહિમ્નઃ ।।37।।

સુરવરમુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમોક્ષૈકહેતું
પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાંજલિર્નાન્યચેતાઃ
વ્રજતિ શિવસમીપં કિન્નરૈઃ સ્તૂયમાનઃ
સ્તવનમિદૃમમોઘં પુષ્પદંતપ્રણીતમ્ ।।38।।

શ્રીપુષ્પદંતમુખપંકજનિર્ગતેન
સ્તોત્રેણ કિલ્બિષહરેણ હરપ્રિયેણ
કંઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન
સુપ્રીણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ ।।39।।

ઈત્યોષાવાડ્મયીપૂજા શ્રીમચ્છંકરપાદયોઃ
અર્િપતા તેન દેવેશઃ પ્રીયતાં મે સદાશિવઃ ।।40।।

તવ તત્તવં ન જાનામિ કીદ્શોડસિ મહેશ્વર ।
યાદ્સોડસિ મહાદેવ તાદ્શાય નમો નમઃ ।।41।।

એક કાલં દ્વિકાલં યા ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નરઃ ।
સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ શિવલોકે મહીયતે ।।42।।


શ્રી પુશ્પદંત મુખપંકજ નિર્ગતેન ।
સ્તોત્રેંણ કિલ્બિહરેણ હરપ્રિયેણ ।।
કંઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન ।
સુપ્રીળિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ ।।43।।

।। ઇતિ શ્રી પુષ્પદંત વિરચિત શિવમહિમ્ન સ્તોત્ર સંપૂર્ણમ ।।

No comments: